ارکان کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اردبیل هئیت مدیره- دادستان انتظامی - بازرسان

در دوره اول 1383/3/28 عبارتند از:

1)                        آقای محمـدرضـا قائمیـان (عضو و رئیس هیئت مدیره)

2)                       آقای مهندس محمد پرویز رحیمی اردبیلی ( عضو و نایب رئیس )

3)                       آقای مهندس اردشیر بهادری ( عضو و منشی )

4)                       آقای سرهنگ لطف اله مظلومی ( عضو و خزانه دار )

5)                       آقای جمشید جامعی ( عضو)

بازرسین:

1)                        آقای محمدرضا فلاح

2)                       آقای مهندس روح اله نظام خیاوی

دادستان:

1)                        آقای جمشید جامعی

 

ارکان کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اردبیل هئیت مدیره- دادستان انتظامی - بازرسان

در دوره دوم 1388/6/5   عبارتند از:

1)                        آقای محمـدرضـا قائمیـان (عضو و رئیس هیئت مدیره)

2)                       آقای مهندس نورالدین نورالعیونی ( عضو و نایب رئیس )

3)                          آقای مهندس پرویز سیفی فر ( عضو و خزانه دار )

4)                       آقای مهندس محمد پرویز رحیمی اردبیلی ( عضو و دبیر )

5)                       آقای مهندس احمد علی محمدی ( عضو)

بازرسین:

1)                        آقای محمدرضا فلاح

2)                       آقای جعفر بخشنده

دادستان:

1)                        آقای جمشید جامعی

 

 

 

 

 

 

   ارکان کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اردبیل هئیت مدیره- دادستان انتظامی - بازرسان

در دوره سوم عبارتند از:

1)                         آقای محمـدرضـا قائمیـان (عضو و رئیس هیئت مدیره)

2)                        آقای مهندس نورالدین نورالعیونی ( عضو و نایب رئیس )

3)                       آقای مهندس عباس بخشعلی زاده ( عضو و خزانه دار )

4)                       آقای مهندس بهرام مرادی ( عضو و دبیر )

5)                        آقای مهندس عارف سمائی ( عضو)

بازرسین:

1)                        آقای محرم عدل

2)                       آقای محمد برزگر

دادستان:

1)                        آقای جمشید جامعی

 

ارکان کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اردبیل هئیت مدیره- دادستان انتظامی - بازرسان

در دوره چهارم عبارتند از:

1)                        آقای محمـدرضـا قائمیـان (عضو و رئیس هیئت مدیره)

2)                       آقای مهندس نورالدین نورالعیونی ( عضو و نایب رئیس )

3)                       آقای مهندس محرم عدلی ( عضو و خزانه دار )

4)                       آقای مهندس وحید قلمی ( عضو و دبیر )

5)                       جناب سرهنگ توفیق بالایی ( عضو)

بازرسین:

1)                        آقای علی منصور خیاوی

2)                       آقای خداویردی رحمانی

دادستان:

1)                        آقای جمشید جامعی

 

   ارکان کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اردبیل هئیت مدیره- دادستان انتظامی - بازرسان

در دوره پنجم عبارتند از:

1)                        آقای محمـدرضـا قائمیـان (عضو و رئیس هیئت مدیره)

2)                       آقای مهندس محمد رضا فکری ( عضو و نایب رئیس )

3)                       آقای مهندس پرویز کامرانی ( عضو و خزانه دار )

4)                       آقای مهندس نورالدین نورالیعونی ( عضو و منشی )

5)                       آقای مهندس راهب نوروزی کله سر ( عضو)

6)                       آقای مهندس هوشنگ خلفی زاده ( علی البدل)

7)                       آقای مهندس عارف سمائی ( علی البدل)

بازرسین:

1)                        آقای مهندس یوسف محمدی صومعه( بازرس کانون)

2)                       آقای مهندس علی منصور خیاوی ( بازرس کانون)

3)                       آقای جعفر بخشنده ( بازرس علی البدل)

دادستان:

1)                        آقای جمشید جامعی ( دادستان انتظامی کانون)

 

 

 

 

 

 

 

جستجو در سایت
جستجو
لینکهای مفید
دادسرای انتظامی کانون
logo-samandehi